Bedrijven die een inrichting wensen uit te baten die enigszins als belastend wordt beschouwd voor het leefmilieu, dienen te beschikken over zowel een milieu- als een bouwvergunning. Beiden zijn aan elkaar gekoppeld wat betekent dat de ene vergunning niet geldig is zonder de andere.

Afhankelijk van de hinderlijkheid van de inrichting dient een milieuvergunning klasse 1 of 2 aangevraagd te worden bij de bevoegde overheid (respectievelijk Bestendige Deputatie of College van Burgemeester en Schepenen). Voor klasse 3 bedrijven geldt de meldingsplicht.

Wanneer een vergunde inrichting een kleine verandering wenst door te voeren, dient de milieuvergunning aangepast te worden. Dit kan door middel van de procedure "mededeling kleine verandering".

In Vlarem I is voorzien dat van bepaalde milieuvergunningsvoorwaarden kan afgeweken worden. Om dit te bekomen dient bij de vergunningverlenende overheid een gemotiveerde aanvraag tot wijziging vergunningsvoorwaarde ingediend te worden (Vlarem I, artikel 45 of een individuele afwijkingsvraag).

Wij helpen onze klanten graag verder doorheen dit kluwen van procedures, en begeleiden hen hierin door middel van een voorafbespreking met de overheid, het opstellen van het aanvraagdossier, ondersteuning naar de overheid, bijwonen van hoorzittingen, tot het uiteindelijk bekomen van een milieuvergunning.

2022 Nele Salomez | Alle rechten voorbehouden | Wettelijk